Der er 14 dages returret på varer købt over internettet, regnet fra den dag de modtages.
Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den.
Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage.
Omkostninger for forsendelse og til returnering skal du selv afholde. Pakker uden omdeling modtages ikke, da der ikker mulighed for afhentning.
For praktiske detaljer - se punktet ''Reklamation og varereturnering''.

 

Buer der er opsat med tilbehør efter aftale og dermed ud pakket og uden emballage tages ikke retur.

Vildtbehandling og køkkenmaskiner der har været taget i brug, tages ligeledes ikke retur.